Marea Blanca exigeix la renovació de contractes als treballadors i traballadores dels centres socials d´Alacant

Marea Blanca País Valencià Comarques del Sud exigeix la renovació de contractes als treballadors i treballadores dels centres socials d’Alacant.

Sr. Alcalde de l’Ajuntament d’Alacant:
Segons l’art. 5é de la Llei de Serveis Socials Inclusius de la Generalitat Valenciana, punt 2. El Sistema Públic Valencià de Serveis Socials té per objecte garantir l’exercici d’aquells drets socials que li són propis, afavorint la inclusió social,  el desenvolupament personal i l’autonomia, la convivència, la igualtat d’oportunitats i la participació social, desenvolupant una funció promotora, preventiva, protectora, d’acompanyament, de suport i de rehabilitació enfront de les necessitats socials originades per situacions de vulnerabilitat, desprotecció, desemparament, dependència o urgència social.
punt 3. El Sistema Públic Valencià de Serveis Socials té caràcter de servei públic essencial, perquè d’aquest es deriven prestacions indispensables per a satisfer les necessitats bàsiques personals i millorar les condicions de la qualitat de vida de la ciutadania….

Senyor alcalde, estem en una situació econòmica i social veritablement crítica. La taxa de pobresa i exclusió a la ciutat ja era superior a la de la resta del País Valencià, i la crisi no ha fet més que agreujar-la i situar a unes 70 mil persones, més del 20% de la població de la ciutat, en una situació de supervivència o de falta de
capacitat de supervivència.
Els veïns i veïnes d’Alacant necessiten urgentment l’actuació responsable del seu Ajuntament. Cal oferir una protecció social àgil -la qual cosa actualment no ho és-, una actuació NO DEMORABLE, amb possibilitat d’ampliació en funció de les necessitats i senzilla en la seua tramitació perquè arribe a totes les persones, flexible per a atendre noves situacions com les sorgides arran de la crisi sanitària.
Es tracta d’implementar un dret de ciutadania, igual que ho són la sanitat i l’educació.
La regidoria d’Assumptes Socials, com ja va fer l’any passat, torna a no renovar contractes i situar la responsabilitat en la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (CIPI). L’ajuntament argumenta que si no té els diners de la Generalitat per endavant no renova els contractes. És un contrasentit.
• En primer lloc, les administracions públiques no són empreses privades i no entren en fallida.
• En segon lloc, les professionals a les quals no se’ls renova el contracte són professionals del municipi encara que el seu pagament provinga dels comptes de la Generalitat. El que la CIPI transferisca els diners als municipis és un encert ja que permet que aquests gestionen millor les necessitats socials de la seua ciutadania.
• En tercer lloc, entre la CIPI i l’ajuntament hi ha voluntat d’acord, i l’ajuntament sap que rebrà els diners encara que no siga abans de l’1 de gener. Vostè sap que perquè hi haja continuïtat en l’atenció, hi ha altres ajuntaments que avancen el corresponent diner per a mantenir els contractes.
• Finalment, el que el govern de la Generalitat siga d’un altre signe polític al de l’ajuntament o el que l’actuació enfront de la pobresa i exclusió s’haja entès per part de la regidoria d’atenció social com a dependent de la caritat, i no com un dret, no poden ser motius subjacents vàlids.
En un context en el qual totes les polítiques estan orientades a reforçar els sistemes que conformen l’estat de benestar, la resposta de l’Ajuntament no pot ser una reducció de plantilla de vuitanta treballadores.
L’ajuntament ha de renovar els contractes, tal com ho fan altres municipis del país.
Prescindir d’aquests professionals suposa retards i negligència en la prestació d’un servei considerat ESSENCIAL, ja llastrat per les llargues demores en les cites i per la falta d’atenció.
Això és inassumible per als veïns i veïnes d’Alacant en un moment de crisi sanitària i social com l’actual. Aquests acomiadaments suposen una sobrecàrrega paralitzant de l’actuació de la resta de treballadores de l’administració municipal, la qual cosa sens dubte, tindrà repercussions en la seua salut laboral.
Marea Blanca País Valencià Comarques del Sud, demana a l’Ajuntament d’Alacant que active els mecanismes necessaris, que sabem són a la seua mà, per a evitar la reducció de plantilla en els Centre Socials en un moment de crisi com l’actual en que cal salvar vides i rescatar les persones.

Alacant, 24 de novembre de 2020

Marea Blanca País Valencià Comarques del Sud exige la renovación de contratos de los trabajadores y trabajadoras de los centros sociales de Alicante.

Al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Alicante:
Según el art. 5 de la Llei de Serveis Socials Inclusius de la Generalitat Valenciana, punt 2. El Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales tiene por objeto garantizar el ejercicio de aquellos derechos sociales que le son propios, favoreciendo la inclusión social, la autonomía y el desarrollo personal, la convivencia, la igualdad de oportunidades y la participación social, desarrollando una función promotora, preventiva, protectora, de acompañamiento, de apoyo y de rehabilitación frente a las necesidades sociales originadas por situaciones de vulnerabilidad, desprotección, desamparo, dependencia o urgencia social.
Punto 3. El Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales tiene carácter de servicio público esencial, porque de este se derivan prestaciones indispensables para satisfacer las necesidades básicas personales y mejorar las condiciones de la calidad de vida de la ciudadanía….

Señor alcalde, estamos en una situación económica y social verdaderamente crítica. La tasa de pobreza y exclusión en la ciudad ya era superior a la del resto del País Valencià, y la crisis no ha hecho más que agravarla y situar a unas 70. 000 personas, más del 20% de la población de la ciudad, en una situación de supervivencia o de falta de capacidad de supervivencia.
Los vecinos y vecinas d’Alacant necesitan urgentemente la actuación responsable de su Ayuntamiento. Hay que ofrecer una protección social ágil -algo que actualmente no lo es-, una actuación NO DEMORABLE, con posibilidad de ampliación según las necesidades y sencilla en su tramitación para que llegue a todas las personas y flexible para atender nuevas situaciones como las surgidas a raíz de la crisis sanitaria.
Se trata de implementar un derecho de ciudadanía, al igual que lo son la sanidad y la educación.
La concejalía de Acción Social, como ya hizo el año pasado, vuelve a rescindir contratos y situar la responsabilidad de los retrasos que esto genera en la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives (CIPI). El ayuntamiento argumenta que si no tiene el dinero de la Generalitat por adelantado no renueva los contratos.
Es un sinsentido.
• En primer lugar, las administraciones públicas no son empresas privadas y no entran en quiebra.
• En segundo lugar, las profesionales a las que no se les renueva el contrato son profesionales del municipio aunque su pago provenga de las cuentas de la Generalitat. El que la CIPI transfiera el dinero a los municipios es un acierto ya que permite que estos gestionen mejor las necesidades sociales de su ciudadanía.
• En tercer lugar, entre la CIPI y el ayuntamiento hay voluntad de acuerdo, y éste sabe que recibirá el dinero aunque no sea antes del 1 de enero. Usted sabe que para que haya continuidad en la atención, hay otros ayuntamientos que adelantan lo correspondiente para mantener los contratos.
• Por último, el que el gobierno de la Generalitat sea de otro signo político al del ayuntamiento o el que la actuación frente a la pobreza y exclusión se haya entendido por parte de la concejalía de atención social como dependiente de la caridad, y no como un derecho, no pueden ser motivos subyacentes válidos.
En un contexto en el que todas las políticas están orientadas a reforzar los sistemas que conforman el estado de bienestar, la respuesta de la concejalía de Acción Social no puede ser una reducción de plantilla de ochenta trabajadoras.
El ayuntamiento debe renovar los contratos, tal como lo hacen otros municipios del país. Prescindir de estos profesionales supone retrasos y negligencia en la prestación de un servicio considerado ESENCIAL, ya lastrado por las largas demoras en las citas y por la falta de atención.
Esto es inasumible para los vecinos y vecinas de Alacant en un momento de crisis sanitaria y social como el actual. Estos despidos suponen una sobrecarga paralizante de la actuación del resto de trabajadoras de la administración municipal que sin duda tendrá repercusiones en su salud laboral.
Marea Blanca PV Comarques del Sud, pide al Ayuntamiento de Alacant que active los mecanismos necesarios, que sabemos están en su mano, para evitar la reducción de plantilla en los centro sociales en un momento de crisis como el actual en que lo que hace falta es salvar vidas y rescatar a las personas.
Alicante, 24 de noviembre de 2020

Deja una respuesta